مهندس نعمت زاده در مراسم افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بر تاثیر این نمایشگاه بر عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد

مهندس نعمت زاده در مراسم افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بر تاثیر این نمایشگاه بر عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد

مهندس نعمت زاده در مراسم افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بر تاثیر این نمایشگاه بر عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد

1نظر

  1. تست ثبت نظر تست ثبت نظر تست ثبت نظر تست ثبت نظر تست ثبت نظر
    بابک

ثبت نظر