اخذ مجوز غرفه سازی (انتشار اطلاعیه 14 - نمایشگاه ساختمان)
درج آگهی در کتاب رسمی نمایشگاه (انتشار اطلاعیه 13 - نمایشگاه ساختمان)
درج لوگو شرکت ها در نقشه های ویژه هر سالن (انتشار اطلاعیه 12 - نمایشگاه ساختمان)
تمدید مهلت پرداخت اجاره بهای غرفه و آخرین تغییرات نقشه های جانمایی (انتشار اطلاعیه 11 - نمایشگاه ساختمان)
جانمایی های هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان اعلام شد. (انتشار اطلاعیه 10 - نمایشگاه ساختمان)
کتاب رسمی نمایشگاه صنعت ساختمان (انتشار اطلاعیه 9 - نمایشگاه ساختمان)
زمان تقریبی شروع جانمایی ها (انتشار اطلاعیه 8 - نمایشگاه ساختمان)
نتایج بررسی مدارک فیزیکی (انتشار اطلاعیه 7 - نمایشگاه ساختمان)
ارائه مدارک فیزیکی متقاضیان لیست انتظار (انتشار اطلاعیه 6 - نمایشگاه ساختمان تهران)
تمدید مهلت ارائه مدارک فیزیکی هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (انتشار اطلاعیه 5 - نمایشگاه ساختمان)
ارائه مدارک فیزیکی ثبت نام به ستاد برگزاری (انتشار اطلاعیه 4 - نمایشگاه ساختمان)
راهنمای ثبت نام و حضور در نمایشگاه (انتشار اطلاعیه 3 - نمایشگاه ساختمان)
لحظه آغاز ثبت نام و مهلت ثبت نام اینترنتی هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
اعلام زمان ثبت نام هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان