مسیر صفحات
کارت تردد و پارکینگ
1. کلیه غرفه داران در صورت نیاز و تأیید ستاد برگزاری نمایشگاه می توانند یک عدد کارت تردد خودرو تا یک روز قبل از زمان افتتاح نمایشگاه دریافت دارند.
2. در زمان برگزاری نمایشگاه ورود خودرو به داخل محوطه ممنوع می باشد و در صورت مشاهده برابر ضوابط جاری نمایشگاه ( حمل با لیفتراک ) اقدام خواهد شد .
3. در زمان برگزاری نمایشگاه مشارکت کنندگان مجاز به توقف خودرو در خیابانهای منتهی به نمایشگاه نیستند . این افراد می توانند از پارکینگهایی که توسط شرکت مشخص خواهد شد استفاده‌‌کنند.
4. برای شرکت کنندگان براساس مساحت غرفه آنها و ضوابط مربوط و درخواست کتبی با ذکر شماره اتومبیل‏های مورد نیاز کارت توقف در پارکینگ‏های شرکت سهامی طبق جدول ذیل صادر خواهد شد.
 
 
 تعداد کارت
 فضای باز
 تعداد کارت
 فضای بسته
 1
 50 متـرمـربــع
 1
 12 متر مربع
 2
 100-50 مترمربع
 2
 50-12 مترمربع
 3
 100 مترمربع به بالا
 3
 50 مترمربع به بالا