اخبار http://www.iranconfair.ir/ امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران http://www.iranconfair.ir/ support@iranconfair.ir Sat, 23 Jun 2018 09:12:44 +0100 SorGenerator اعلام زمان ثبت نام هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان /pages/ICregTT اعلام زمان ثبت نام هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان support@iranconfair.ir Sat, 23 Jun 2018 09:12:44 +0100 لحظه آغاز ثبت نام و مهلت ثبت نام اینترنتی هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران /pages/2ICregTT لحظه آغاز ثبت نام و مهلت ثبت نام اینترنتی هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران support@iranconfair.ir Sat, 23 Jun 2018 09:12:44 +0100 راهنمای ثبت نام و حضور در نمایشگاه (انتشار اطلاعیه 3 - نمایشگاه ساختمان) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice3 راهنمای ثبت نام و حضور در نمایشگاه (انتشار اطلاعیه 3 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Sat, 23 Jun 2018 09:12:44 +0100 ارائه مدارک فیزیکی ثبت نام به ستاد برگزاری (انتشار اطلاعیه 4 - نمایشگاه ساختمان) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice4 ارائه مدارک فیزیکی ثبت نام به ستاد برگزاری (انتشار اطلاعیه 4 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Sat, 23 Jun 2018 09:12:44 +0100 تمدید مهلت ارائه مدارک فیزیکی هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (انتشار اطلاعیه 5 - نمایشگاه ساختمان) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice5 تمدید مهلت ارائه مدارک فیزیکی هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (انتشار اطلاعیه 5 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Sat, 23 Jun 2018 09:12:44 +0100