اخبار http://www.iranconfair.ir/ امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران http://www.iranconfair.ir/ support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 SorGenerator اعلام زمان ثبت نام هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان /pages/ICregTT اعلام زمان ثبت نام هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 لحظه آغاز ثبت نام و مهلت ثبت نام اینترنتی هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران /pages/2ICregTT لحظه آغاز ثبت نام و مهلت ثبت نام اینترنتی هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 راهنمای ثبت نام و حضور در نمایشگاه (انتشار اطلاعیه 3 - نمایشگاه ساختمان) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice3 راهنمای ثبت نام و حضور در نمایشگاه (انتشار اطلاعیه 3 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 ارائه مدارک فیزیکی ثبت نام به ستاد برگزاری (انتشار اطلاعیه 4 - نمایشگاه ساختمان) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice4 ارائه مدارک فیزیکی ثبت نام به ستاد برگزاری (انتشار اطلاعیه 4 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 تمدید مهلت ارائه مدارک فیزیکی هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (انتشار اطلاعیه 5 - نمایشگاه ساختمان) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice5 تمدید مهلت ارائه مدارک فیزیکی هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (انتشار اطلاعیه 5 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 ارائه مدارک فیزیکی متقاضیان لیست انتظار (انتشار اطلاعیه 6 - نمایشگاه ساختمان تهران) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice6 ارائه مدارک فیزیکی متقاضیان لیست انتظار (انتشار اطلاعیه 6 - نمایشگاه ساختمان تهران) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 نتایج بررسی مدارک فیزیکی (انتشار اطلاعیه 7 - نمایشگاه ساختمان) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/DocsRes نتایج بررسی مدارک فیزیکی (انتشار اطلاعیه 7 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 زمان تقریبی شروع جانمایی ها (انتشار اطلاعیه 8 - نمایشگاه ساختمان) http://www.ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice8 زمان تقریبی شروع جانمایی ها (انتشار اطلاعیه 8 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 کتاب رسمی نمایشگاه صنعت ساختمان (انتشار اطلاعیه 9 - نمایشگاه ساختمان) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice9 کتاب رسمی نمایشگاه صنعت ساختمان (انتشار اطلاعیه 9 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 جانمایی های هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان اعلام شد. (انتشار اطلاعیه 10 - نمایشگاه ساختمان) http://www.ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice10 جانمایی های هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان اعلام شد. (انتشار اطلاعیه 10 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 تمدید مهلت پرداخت اجاره بهای غرفه و آخرین تغییرات نقشه های جانمایی (انتشار اطلاعیه 11 - نمایشگاه ساختمان) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice11 تمدید مهلت پرداخت اجاره بهای غرفه و آخرین تغییرات نقشه های جانمایی (انتشار اطلاعیه 11 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 درج لوگو شرکت ها در نقشه های ویژه هر سالن (انتشار اطلاعیه 12 - نمایشگاه ساختمان) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice12 درج لوگو شرکت ها در نقشه های ویژه هر سالن (انتشار اطلاعیه 12 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 درج آگهی در کتاب رسمی نمایشگاه (انتشار اطلاعیه 13 - نمایشگاه ساختمان) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice13 درج آگهی در کتاب رسمی نمایشگاه (انتشار اطلاعیه 13 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 اخذ مجوز غرفه سازی (انتشار اطلاعیه 14 - نمایشگاه ساختمان) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice14 اخذ مجوز غرفه سازی (انتشار اطلاعیه 14 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 تمدید مهلت اخذ مجوز غرفه سازی (انتشار اطلاعیه 15 - نمایشگاه ساختمان) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice15 تمدید مهلت اخذ مجوز غرفه سازی (انتشار اطلاعیه 15 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 نمایشگاه مجازی سه بعدی (انتشار اطلاعیه 16 - نمایشگاه ساختمان) http://www.ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice16 نمایشگاه مجازی سه بعدی (انتشار اطلاعیه 16 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 شرایط انصراف (انتشار اطلاعیه 17 - نمایشگاه ساختمان) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice17 شرایط انصراف (انتشار اطلاعیه 17 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 دریافت کارت شناسایی و کارت پارکینگ (انتشار اطلاعیه 18- نمایشگاه صنعت ساختمان) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice18 دریافت کارت شناسایی و کارت پارکینگ (انتشار اطلاعیه 18- نمایشگاه صنعت ساختمان) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 بازگشایی سالن ها برای شروع روند ساخت و ساز (انتشار اطلاعیه 19- نمایشگاه صنعت ساختمان) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice19 بازگشایی سالن ها برای شروع روند ساخت و ساز (انتشار اطلاعیه 19- نمایشگاه صنعت ساختمان) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 آیین افتتاحیه نمایشگاه ساختمان 97 (انتشار اطلاعیه 20 - نمایشگاه ساختمان) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice20 آیین افتتاحیه نمایشگاه ساختمان 97 (انتشار اطلاعیه 20 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 درج لوگوی رایگان در کتاب نمایشگاه ساختمان کیش http://www.iranconfair.ir/pages/News1 درج لوگوی رایگان در کتاب نمایشگاه ساختمان کیش support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 زمان، مکان و نحوه دریافت کتاب و تندیس نمایشگاه (انتشار اطلاعیه 21 - نمایشگاه ساختمان) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice21 زمان، مکان و نحوه دریافت کتاب و تندیس نمایشگاه (انتشار اطلاعیه 21 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 مراسم اختتامیه و تقدیر از برترین ها (انتشار اطلاعیه 22 - نمایشگاه ساختمان) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice22 مراسم اختتامیه و تقدیر از برترین ها (انتشار اطلاعیه 22 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 زمان تخلیه و تخریب (انتشار اطلاعیه 23 - نمایشگاه ساختمان) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice23 زمان تخلیه و تخریب (انتشار اطلاعیه 23 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 استرداد سپرده (انتشار اطلاعیه 24 - نمایشگاه ساختمان) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice24 استرداد سپرده (انتشار اطلاعیه 24 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000 دریافت فاکتور نهایی (انتشار اطلاعیه 25 - نمایشگاه ساختمان) http://ic2018.iranconfair.ir/pages/Notice25 دریافت فاکتور نهایی (انتشار اطلاعیه 25 - نمایشگاه ساختمان) support@iranconfair.ir Wed, 12 Dec 2018 00:25:26 +0000