اخبار https://www.iranconfair.ir/ امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران https://www.iranconfair.ir/ support@iranconfair.ir Sun, 12 Jul 2020 06:48:24 +0100 SorGenerator انتشار اولین گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان - مهرماه 98 https://iranconfair.ir/root/ICCCOOP_PMI/Reports/Mehr98-PMI-Const.pdf انتشار اولین گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان - مهرماه 98 support@iranconfair.ir Sun, 12 Jul 2020 06:48:24 +0100 انتشار گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان - آبان 98 https://iranconfair.ir/root/ICCCOOP_PMI/Reports/Aban98-PMI-Const.pdf انتشار گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان - آبان 98 support@iranconfair.ir Sun, 12 Jul 2020 06:48:24 +0100 آغاز ثبت نام اینترنتی بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان https://ic2020.iranconfair.ir/pages/Notice1 آغاز ثبت نام اینترنتی بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان support@iranconfair.ir Sun, 12 Jul 2020 06:48:24 +0100 انتشار گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان - بهمن 98 https://iranconfair.ir/root/ICCCOOP_PMI/Reports/Bahman98-PMI-Const.pdf انتشار گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان - بهمن 98 support@iranconfair.ir Sun, 12 Jul 2020 06:48:24 +0100 انتشار گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان - اسفند 98 https://iranconfair.ir/root/ICCCOOP_PMI/Reports/PMI-Esfand98-Const.pdf انتشار گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان - اسفند 98 support@iranconfair.ir Sun, 12 Jul 2020 06:48:24 +0100 گزارش وضعیت صنعت ساختمان در نیمه دوم سال 1398 https://iranconfair.ir/root/ICCCOOP_PMI/Reports/SecSe98.pdf گزارش وضعیت صنعت ساختمان در نیمه دوم سال 1398 support@iranconfair.ir Sun, 12 Jul 2020 06:48:24 +0100 زمان برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان و نمایشگاه آسانسور و پله برقی اعلام شد https://ic2020.iranconfair.ir/pages/Notice2 زمان برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان و نمایشگاه آسانسور و پله برقی اعلام شد support@iranconfair.ir Sun, 12 Jul 2020 06:48:24 +0100