اخبار https://www.iranconfair.ir/ امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران https://www.iranconfair.ir/ support@iranconfair.ir Thu, 21 Jan 2021 04:41:11 +0330 SorGenerator انتشار اولین گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان - مهرماه 98 https://iranconfair.ir/root/ICCCOOP_PMI/Reports/Mehr98-PMI-Const.pdf انتشار اولین گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان - مهرماه 98 support@iranconfair.ir Thu, 21 Jan 2021 04:41:11 +0330 انتشار گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان - آبان 98 https://iranconfair.ir/root/ICCCOOP_PMI/Reports/Aban98-PMI-Const.pdf انتشار گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان - آبان 98 support@iranconfair.ir Thu, 21 Jan 2021 04:41:11 +0330 آغاز ثبت نام اینترنتی بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان https://ic2020.iranconfair.ir/pages/Notice1 آغاز ثبت نام اینترنتی بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان support@iranconfair.ir Thu, 21 Jan 2021 04:41:11 +0330 انتشار گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان - بهمن 98 https://iranconfair.ir/root/ICCCOOP_PMI/Reports/Bahman98-PMI-Const.pdf انتشار گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان - بهمن 98 support@iranconfair.ir Thu, 21 Jan 2021 04:41:11 +0330 انتشار گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان - مرداد 1399 https://www.iranconfair.ir/root/ICCCOOP_PMI/Reports/PMI-Mordad99-Const.pdf انتشار گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان - مرداد 1399 support@iranconfair.ir Thu, 21 Jan 2021 04:41:11 +0330 گزارش وضعیت صنعت ساختمان در نیمه دوم سال 1398 https://iranconfair.ir/root/ICCCOOP_PMI/Reports/SecSe98.pdf گزارش وضعیت صنعت ساختمان در نیمه دوم سال 1398 support@iranconfair.ir Thu, 21 Jan 2021 04:41:11 +0330 زمان برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان و نمایشگاه آسانسور و پله برقی اعلام شد https://ic2020.iranconfair.ir/pages/Notice2 زمان برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان و نمایشگاه آسانسور و پله برقی اعلام شد support@iranconfair.ir Thu, 21 Jan 2021 04:41:11 +0330 انتشار گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان - شهریور 99 https://iranconfair.ir/root/ICCCOOP_PMI/Reports/PMI-Shahrivar99-Const.pdf انتشار گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان - شهریور 99 support@iranconfair.ir Thu, 21 Jan 2021 04:41:11 +0330