اخبار https://www.iranconfair.ir/ امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران https://www.iranconfair.ir/ support@iranconfair.ir Sun, 19 Jan 2020 18:58:40 +0000 SorGenerator انتشار اولین گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان - مهرماه 98 https://iranconfair.ir/root/ICCCOOP_PMI/Reports/Mehr98-PMI-Const.pdf انتشار اولین گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان - مهرماه 98 support@iranconfair.ir Sun, 19 Jan 2020 18:58:40 +0000 انتشار گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان - آبان 98 https://iranconfair.ir/root/ICCCOOP_PMI/Reports/Aban98-PMI-Const.pdf انتشار گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ساختمان - آبان 98 support@iranconfair.ir Sun, 19 Jan 2020 18:58:40 +0000 آغاز ثبت نام اینترنتی بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان https://ic2020.iranconfair.ir/pages/Notice1 آغاز ثبت نام اینترنتی بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان support@iranconfair.ir Sun, 19 Jan 2020 18:58:40 +0000